1. Van der Meer & Van Tilburg opereert conform de regels van de Orde van Organisatiedeskundigen en -Adviseurs (OOA). Dit houdt in dat wij ons beroep te goeder trouw uitoefenen en ons houden aan de volgende gedragsregels:
 2. Een cliënt onpartijdig en niet vooringenomen adviseren. Bij optreden voor geledingen of deelbelangen kan daarvan worden afgeweken, wanneer dat duidelijk bekend is gemaakt.
 3. Onafhankelijk blijven: vermijden dat andere belangen dan die van de opdrachtuitvoering in de relatie met de cliënt een rol spelen; bij twijfel de opdracht alleen aanvaarden in overleg met de cliënt.
 4. Alleen die opdrachten aanvaarden waarvoor hij/zij de kwalificaties bezit; dat geldt ook voor de door de adviseur op de opdracht in te zetten medewerkers.
 5. Zorgvuldig omgaan met informatie en daarvan niets openbaren zonder toestemming van de cliënt. Dat geldt ook voor zaken die adviseur ter kennis gebracht door medewerkers van de cliënt.
 6. Een honorarium berekenen dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en de aanvaarde verantwoordelijkheden; de grondslag wordt in principe gevormd door de aan de opdracht bestede arbeid en kosten; daarbij geen vergoedingen te bedingen of te aanvaarden gerelateerd aan de met de opdracht bereikte revenuen voor de cliënt.
 7. Zorgen voor een duidelijke (bij voorkeur schriftelijke) omschrij¬ving van de inhoud en de uitvoeringscondities, in akkoord met de opdrachtgever.
 8. Samenwerking met collega-adviseurs in de opdracht aangaan op basis van duidelijke afspraken.
 9. Geen personeel van cliënten aanbieden bij hem in dienst te treden. Binnen een periode van vier jaar geen personeel van cliënten te benaderen voor een dienstverband elders.
 10. Naar beste vermogen zich inzetten voor het beoogde resultaat, zonder evenwel de garantie te geven voor het bereiken daarvan.
 11. Verdere opdrachtuitvoering staken, wanneer zou blijken dat de adviseur in conflict zou komen met de gedragsregels.
 12. Bovenstaande regels gelden ook voor diegenen, die onder leiding van de adviseur aan de opdracht werken. De volledige tekst is verkrijgbaar bij de OOA: 020-6580250.